„Wybuchowe” Lato w Mieście w BD12

Powiększ obraz„Wybuchowe” Lato w Mieście w BD12

Tra­dy­cyj­nie Biblio­teka dla Dzieci i Mło­dzieży nr 12 włą­czyła się do ogól­no­pol­skiej akcji „Lato w Mie­ście”. W tym roku dla naszych czy­tel­ni­ków przy­go­to­wa­li­śmy garść nie lada atrak­cji. Przede wszyst­kim warsz­taty i jesz­cze raz warsz­taty. Ale jakie! Na początku odwie­dzili nas podróż­nicy, by jak sami mówią dzie­lić się tym, czego doświad­czyli. W ten spo­sób pozna­li­śmy „Magiczne Maroko”, poczu­li­śmy smak i zapach maro­kań­skiej her­baty, dotknę­li­śmy pia­sku Sahary a nawet gra­li­śmy na tam­tej­szych instru­men­tach hamsa, gna­oua.

Pod­czas kolej­nych warsz­ta­tów z cyklu „Pozna­jemy świat” bywalcy biblio­teki mogli poznać „Dzieci Świata”, usły­szeć o zwy­cza­jach i zaba­wach, zoba­czyć zabawki rówie­śni­ków z odle­głych zakąt­ków globu, przy­mie­rzyć stroje z róż­nych stron Ziemi a przede wszyst­kim prze­ko­nać się, że ktoś inny to ktoś wyjąt­kowy i dla­tego warto Go poznać.

Kolejny cykl warsz­ta­tów nale­żał do „Małych Nau­kow­ców-odważ się być mądrym”. Ani­ma­torka zabaw che­micz­nych- Ola Kałuża- wykwa­li­fi­ko­wany peda­gog z pasją i zami­ło­wa­niem do nauk przy­rod­ni­czych – zapre­zen­to­wała zabawę przy roz­two­rach, pipe­tach, mikro­sko­pach i kol­bach. Stwo­rzyła „pro­fe­sjo­nalne labo­ra­to­rium”, liczne „wybu­chy”, eks­pe­ry­menty i wszystko to, od czego włos jeżył się na naszych gło­wach ale naj­waż­niej­sze, że nasi czy­tel­nicy pod opieką pani Oli i naszą sami mogli wyko­nać doświad­cze­nia o jakich nawet nie marzyli przy oka­zji przy­swa­jając wie­dzę z dzie­dzin takich jak che­mia, bio­lo­gia, arche­olo­gia i fizyka.

Jak widać w biblio­tece bywa róż­nie ale ostat­nio przede wszyst­kim „wybu­chowo”!

Jak co roku nie obyło się bez zajęć pro­wa­dzo­nych przez nas biblio­te­ka­rzy tym razem zapro­po­no­wa­li­śmy spo­tka­nia inspi­ro­wane tek­stem lite­rac­kim pana Mar­cina Pała­sza „Waka­cje w Wiel­kim Mie­ście’, pod­czas któ­rych roz­wią­zy­wa­li­śmy zagadki, quizy i krzy­żówki, czy­ta­li­śmy frag­menty książki i bawi­li­śmy się jak zawsze w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie.

 

Warsz­taty naukowe

Jeżeli masz dość nud­nych zajęć to zor­ga­ni­zuj z nami naukowe warsz­taty. Pod­czas warsz­ta­tów dzieci w przy­stępny i prak­tyczny spo­sób przy­swa­jają wie­dzę z dzie­dzin takich jak che­mia, bio­lo­gia, arche­olo­gia i fizyka. I co naj­waż­niej­sze, więk­szość zadań i doświad­czeń wyko­nują same

mądrą zabawę przy roz­two­rach, pipe­tach, mikro­sko­pach i kol­bach – wypró­buj nas. Pomo­żemy dzie­ciom wejść w fascy­nu­jącą rolę naukow­ców i odkryw­ców.

Pełen pro­fe­sjo­na­lizm