Konkurs na kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy


ZARZĄDZENIE NR 1601/2023

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 25 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.)[1], art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)[2] w zw. z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2393 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa.

§ 2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3. 1. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem wejścia w życie zarządzenia.

2. Oferty należy składać na podany w załączniku do zarządzenia adres w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

3. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy oraz na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Rafał Trzaskowski

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ostały opublikowane w Dz.U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ostały opublikowane w Dz.U. z 2023 r. poz. 1622.

Załącznik 1. Kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora, zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury, wykaz potrzebnych dokumentów, termin i miejsce składania ofert, sposób rozstrzygnięcia konkursu

Załącznik 2. Kwestionariusz osobowy, oświadczenie, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych