Bogactwo języka. Język mediów a poezja. Spotkanie dyskusyjne w W60

21. lutego w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 60 odbyło się spotkanie dyskusyjne pt. „Język mediów a poezja”. O języku mediów dyskutowali Piotr Zworski – dziennikarz radiowy i telewizyjny i Marek Samselski, pisarz, publicysta, autor opowiadań, aforyzmów, tekstów piosenek.

Nasi goście zwrócili uwagę, na dynamiczny rozwój języka mediów pod wpływem Internetu. Rozpowszechniający się w błyskawicznym tempie Internet, (portale społecznościowe, informacyjne) przejął rolę głównego środka komunikacji społecznej, narzucając styl i język komunikacji. Modne skróty, anglicyzmy, neologizmy, które wchodzą do mowy potocznej, pochodzą głównie z sieci. Priorytetem współczesnej komunikacji jest tempo przekazywania informacji. Wyznacznikiem dobrego tekstu jest maksimum treści przy zachowaniu minimum formy – ekonomia języka. Kluczowe miejsce w przekazie informacji dziennikarskiej czy marketingowej stanowi tytuł. Nagłówek decyduje, czy dany tekst będzie w ogóle przeczytany. Od tytułu zależy sukces lub porażka przekazu.

Zgromadzona publiczność uczniowie – I klasy XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego – miała możliwość zmierzyć z tym trudnym dziennikarskim zadaniem, jakim jest tworzenie dobrych, „chwytliwych” nagłówków. Z pomocą Piotra Zworskiego, poznając treść artykułu wspólnie, tworzyli tytuły do informacji, stosując przy tym zasadę ekonomii językowej. W tym miejscu zaproszeni gości poruszyli ważny problem we współczesnej komunikacji, jaką jest manipulacja słowna. Uwrażliwili zebraną młodzież, by stosowali zasadę ograniczonego zaufania wobec informacji w sieci i jeżeli to możliwe, starali się je weryfikować – pytając, czy sprawdzając w innych źródłach. Marek Samselski zacytował w tym miejscu swój felieton na temat orwellowskiej nowomowy, która coraz częściej gości we współczesnym przekazie, a której celem jest zawężenie zakresu myślenia obywateli.

Marek Samselski, reprezentujący na spotkaniu język poezji, na różnych przykładach pokazał młodzieży jak poprzez zastosowanie poetyckich środków językowych – porównań, metafor, można wzbogacić przekaz i wyrazić swoje emocje. Z smutkiem odniósł się, do panującej tendencji minimalizacji formy i treści.

Spotkanie przebiegło w miłej, wesołej atmosferze. Młodzież licealna aktywnie brała udział w dyskusji, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat języka i mediów społecznościowych.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Spotkania z literaturą, kulturą i sztuką w bibliotekach: wydarzenia dla dorosłych i dzieci” z budżetu partycypacyjnego na 2019 rok.